Općina Marčana


Natječaji, obavijesti i pozivi
Obavijest o javnom pozivu za sudjelovanje u ocjenjivanju LAGUR ISTARSKA BATANA


Natječaj za zakup poslovnog prostora u Orbanići


Odluka o izradi UPU Valkavran-Jug i IID PPUO Marčana


Objava Javne rasprave UPU Peruški-Jug

- sadržaj UPU Peruški-Jug


Izvješće o JR-UPU Išići - Sjever


Natječaj za zakup terase na cisterni u Marčani


Zaključak povodom natječaja za financiranje programa i projekata u kulturi za 2018. godinu

Zaključak povodom natječaja za financiranje programa i projekata udruga civilnog društva za 2018. godinu


Izvješće o javnoj raspravi o izmjenama UPU Blaz-Salamušćica i PPUO Marčana


Objava javne rasprave SUO za eksploataciju AG kamena Marčana

STUDIJA O UTJECAJU NA OKOLIŠ EKSPLOATACIJE ARHITEKTONSKO - GRAĐEVNOG KAMENA NA DIJELU EKSPLOATACIJKOG POLJA "MARČANA"- NETEHNIČKI SAŽETAK

STUDIJA O UTJECAJU NA OKOLIŠ EKSPLOATACIJE ARHITEKTONSKO - GRAĐEVNOG KAMENA NA DIJELU EKSPLOATACIJKOG POLJA "MARČANA"


Izvješće o savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Odluke o pružanju javne usluge prikupljanja komunalnog otpada 2018

Izvješće o savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Odluke o postupanju s odbačenim otpadom 2018


Javni natječaj za dodjelu potpora udrugama u kulturi za 2018

Javni natječaj za dodjelu potpora udrugama civilnog društva za 2018

Plan savjetovanja s javnošću za 2018. godinu

Plan raspisivanja natječaja za udruge za 2018. godinu


Savjetovanje sa zaintresiranom javnošću

- Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću -Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu za 2018. godinu

- Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću -Program javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja za 2018. godinu

- Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću -Program javnih potreba u školstvu za 2018. godinu

- Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću -Program javnih potreba u kulturi za 2018. godinu

- Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću -Program javnih potreba u športu za 2018. godinu

- Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću -Program javnih potreba koje se ostvaruju putem udruga civilnog društva za 2018. godinu

- Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću -Proračun Općine Marčana za 2018. godinu

- Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću -Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Marčana za 2018. godinu

- Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću -Program gradnje komunalne infratrukture za 2018. godinu

- Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću -Program održavanja komunalne infratrukture za 2018. godinuObavijest o prodaji državnog zemljišta suvl. k.č. 2461 k.o. Marčana


Poziv na prezentaciju u svezi projekata ribarske i morske tematike


Savjetovanje sa zaintresiranom javnošću

- Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću _Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu za 2018. godinu

- Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću_ Program javnih potreba u predškolskom odgoju za 2018. godinu

- Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću _Program javnih potreba u školstvu za 2018. godinu

- Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću_Program javnih potreba u kulturi za 2018. godinu

- Savjetovanje za zainteresiranom javnošću_Program javnih potreba u sportu za 2018. godinu

- Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću _Program javnih potreba koje se ostavruju putem udruga civilnog društva za 2018. godinu

- Savjetovanje sa zainteresiranom javnoscu_Proracun Opcine Marcana za 2018. godinu

- Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću_Odluka o izvršavanju proračuna za 2018 godinu

- Savjetovanje za zainteresiranom javnošću_Program gradnje komunalne infrastrukture za 2018. godinu

- Savjetovanje za zainteresiranom javnošću_Program održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinuNOVA "Savjetovanja za zaintersiranom javnošću":


- Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Marčana

- Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova

- Odluka o zabrani radova tijekom turističke sezone u 2018. godiniJavni natječaj za stipendije 2017. godine

- Obrasci za natječaj za stipendije 2017


IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU - PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE


Poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

Poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - Odluka o stopi prireza porezu za dohodak

Poziv za savjetovajnje sa zainteresiranom javnošću - Odluka o porezu na potrošnju i o porezu na kuće za odmor


Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - Nacrt prijedloga Odluke o agrotehničkim mjerama u poljoprivredi i o mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Marčana


Javna rasprava o nacrtu Plana gospodarenja otpadom Općine Marčana za razdoblje 2017-2022 godine

- Objava javne rasprave o Nacrtu Plana gospodarenja otpadom OM 2017-2022

- Nacrt Plana gospodarenja otpadom OM 2017-2022Izvješće s javne rasprave o Izmjena i dopunama UPU Krase


Izmjene i dopune UPU Krase


1.Odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Marčana

2.Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Krnički porat - Jugoistok

3.Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Krnički porat - Sjeverozapad

4.Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Ugostiteljsko-turističkog područja Sv. Mikula

5.Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Ugostiteljsko-turističkog područja Kaval

6.Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Išići- Sjever

7.Odluka o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Ugostiteljsko-turističkog područja Blaz-Salamuščica i s time povezanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine


Objava javne rasprave Izmjene i dopune UPU Krase


Savjetovanje sa zaintresiranom javnošću

- Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu za 2017. godinu.

- Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - Program javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja za 2017. godinu.

- Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću -Program javnih potreba u školstvu za 2017. godinu.

- Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - Program javnih potreba u kulturi za 2017. godinu.

- Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - Program javnih potreba u športu za 2017. godinu.

- Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću- Program javnih potreba koje se ostvaruju putem udruga civilnog društva za 2017. godinu

- Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - Proračun Općine Marčana za 2017. godinu

- Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Marčana za 2017. godinu.

- Savjetovanje za zainteresiranom javnošću - Program gradnje komunalne infrastrukture za 2017. godinu

- Savjetovanje za zainteresiranom javnošću_Program održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu

- Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - Odluka o privremenoj zabrani izvođenja radova tijekom turističke sezone u 2017. godini


Objava Javne rasprave o Strategiji razvoja Općine Marčana

Prijedlog Strategije razvoja Općine Marčana za javnu raspravuOdluka postupak ocjene o potrebi strateške procjene Strategije razvoja


Javna ponuda vlasnicima nekretnina Kavran zapad


Objava ponovne javne rasprave o UPU Krnički porat - lučko područjeODLUKA o izmjenama Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Krnički porat - lučko područje


ODLUKA o izmjeni Odluke o izradi UPU Sv. MikulaOdluka o izradi UPU Sv. Mikula SNOMOdluka o izradi izmjena i dopuna UPU Krase

Odluka o dopunama Odluke o izradi ciljanih izmjena i dopuna PPUO Marčana

Odluka o izradi UPU Krnički porat - lučko područjePopis sklopljenih ugovora do 31.03.2014.Odluka o izradi ciljanih izmjena i dopuna PPUO Marčana