Op�ina Mar�ana


Natje�aji, obavijesti i pozivi
Ispravak 1. Javnog poziva za nadmetanje za dodjelu koncesije za pra�njenje sabirnih jama na podru�ju Op�ine Mar�ana


Zaklju�ak Povjerenstva za ocjenu ispunjavanja propisanih (formalnih) uvjeta programa i projekata udruga_1

Zaklju�ak Povjerenstva za ocjenu ispunjavanja propisanih (formalnih) uvjeta programa i projekata udruga_2


Javni poziv za nadmetanje za dodjelu koncesije za pra�njenje sabirnih jama na podru�ju Op�ine Mar�ana


Javni poziv za dostavu prijava za stru�no osposobljavanje za rad


Odluka o poni�tenju Javnog poziva


Javni poziv za prijavu gra�evina u kojima se nalazi azbest

- Obrazac prijave gra�evina u kojima se nalazi azbest


OBAVIJEST O ODR�AVANJU PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI


Javni poziv - stru�no ospoobljavanje

- Javni poziv - stru�no ospoobljavanje doc

- NA�IN OBAVLJANJA PRETHODNE PROVJERE ZNANJA i PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA- javni poziv docPlan raspisivanja natje�aja za udruge za 2019. godinu

Javni natje�aj za dodjelu potpora udrugama civilnog dru�tva za 2019

Javni natje�aj za dodjelu potpora udrugama u kulturi za 2019


Javni natje�aj za prodaju nekretnina 22.01.2019.

Odluka o poni�tavanju dijela natje�aja za prodaju gra�evinskog zemlji�ta

Javni natje�aj za prodaju nekretnina 22.01.2019.


Sjednica Op�inskog vije�a 20.12. 2018


UPU KAVAL - PRIJEDLOG ZA JAVNU RASPRAVU


UPU VALKAVRAN JUG I IZMJENE I DOPUNE PPUO MARCANA - PRIJEDLOG ZA JAVNU RASPRAVU


Javni natje�aj za studentske stipendije 2018. godine

- Obrasci za natje�aj za stipendije 2018


Objava javne rasprave o UPU Kaval


Objava javne rasprave o UPU Valkavran - Jug i izmjenama i dopunama PPUO Mar�ana


Javjni natje�aj za prodaju nekretnina 21.09.2018.


Odluka o subvenciji ud�benika za djecu zaposlenika Uljanik grupe i obrazac zahtjeva


Izvje��e o JR o prijedlogu UPU Peru�ki-Jug


Obavijest o javnom pozivu za sudjelovanje u ocjenjivanju LAGUR ISTARSKA BATANA


Natje�aj za zakup poslovnog prostora u Orbani�i


Odluka o izradi UPU Valkavran-Jug i IID PPUO Mar�ana


Objava Javne rasprave UPU Peru�ki-Jug

- sadr�aj UPU Peru�ki-Jug


Izvje��e o JR-UPU I�i�i - Sjever


Natje�aj za zakup terase na cisterni u Mar�ani


Zaklju�ak povodom natje�aja za financiranje programa i projekata u kulturi za 2018. godinu

Zaklju�ak povodom natje�aja za financiranje programa i projekata udruga civilnog dru�tva za 2018. godinu


Izvje��e o javnoj raspravi o izmjenama UPU Blaz-Salamu��ica i PPUO Mar�ana


Objava javne rasprave SUO za eksploataciju AG kamena Mar�ana

STUDIJA O UTJECAJU NA OKOLI� EKSPLOATACIJE ARHITEKTONSKO - GRA�EVNOG KAMENA NA DIJELU EKSPLOATACIJKOG POLJA "MAR�ANA"- NETEHNI�KI SA�ETAK

STUDIJA O UTJECAJU NA OKOLI� EKSPLOATACIJE ARHITEKTONSKO - GRA�EVNOG KAMENA NA DIJELU EKSPLOATACIJKOG POLJA "MAR�ANA"


Izvje��e o savjetovanju sa zainteresiranom javno��u o nacrtu Odluke o pru�anju javne usluge prikupljanja komunalnog otpada 2018

Izvje��e o savjetovanju sa zainteresiranom javno��u o nacrtu Odluke o postupanju s odba�enim otpadom 2018


Javni natje�aj za dodjelu potpora udrugama u kulturi za 2018

Javni natje�aj za dodjelu potpora udrugama civilnog dru�tva za 2018

Plan savjetovanja s javno��u za 2018. godinu

Plan raspisivanja natje�aja za udruge za 2018. godinu


Savjetovanje sa zaintresiranom javno��u

- Izvje��e o provedenom savjetovanju s javno��u -Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu za 2018. godinu

- Izvje��e o provedenom savjetovanju s javno��u -Program javnih potreba u djelatnosti pred�kolskog odgoja za 2018. godinu

- Izvje��e o provedenom savjetovanju s javno��u -Program javnih potreba u �kolstvu za 2018. godinu

- Izvje��e o provedenom savjetovanju s javno��u -Program javnih potreba u kulturi za 2018. godinu

- Izvje��e o provedenom savjetovanju s javno��u -Program javnih potreba u �portu za 2018. godinu

- Izvje��e o provedenom savjetovanju s javno��u -Program javnih potreba koje se ostvaruju putem udruga civilnog dru�tva za 2018. godinu

- Izvje��e o provedenom savjetovanju s javno��u -Prora�un Op�ine Mar�ana za 2018. godinu

- Izvje��e o provedenom savjetovanju s javno��u -Odluka o izvr�avanju Prora�una Op�ine Mar�ana za 2018. godinu

- Izvje��e o provedenom savjetovanju s javno��u -Program gradnje komunalne infratrukture za 2018. godinu

- Izvje��e o provedenom savjetovanju s javno��u -Program odr�avanja komunalne infratrukture za 2018. godinu


Obavijest o prodaji dr�avnog zemlji�ta suvl. k.�. 2461 k.o. Mar�ana


Poziv na prezentaciju u svezi projekata ribarske i morske tematike


Savjetovanje sa zaintresiranom javno��u

- Savjetovanje sa zainteresiranom javno��u _Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu za 2018. godinu

- Savjetovanje sa zainteresiranom javno��u_ Program javnih potreba u pred�kolskom odgoju za 2018. godinu

- Savjetovanje sa zainteresiranom javno��u _Program javnih potreba u �kolstvu za 2018. godinu

- Savjetovanje sa zainteresiranom javno��u_Program javnih potreba u kulturi za 2018. godinu

- Savjetovanje za zainteresiranom javno��u_Program javnih potreba u sportu za 2018. godinu

- Savjetovanje sa zainteresiranom javno��u _Program javnih potreba koje se ostavruju putem udruga civilnog dru�tva za 2018. godinu

- Savjetovanje sa zainteresiranom javnoscu_Proracun Opcine Marcana za 2018. godinu

- Savjetovanje sa zainteresiranom javno��u_Odluka o izvr�avanju prora�una za 2018 godinu

- Savjetovanje za zainteresiranom javno��u_Program gradnje komunalne infrastrukture za 2018. godinu

- Savjetovanje za zainteresiranom javno��u_Program odr�avanja komunalne infrastrukture za 2018. godinuNOVA "Savjetovanja za zaintersiranom javno��u":


- Odluka o komunalnim djelatnostima na podru�ju Op�ine Mar�ana

- Odluka o obavljanju dimnja�arskih poslova

- Odluka o zabrani radova tijekom turisti�ke sezone u 2018. godini


IZVJE��E O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNO��U - PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE


Poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javno��u - Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

Poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javno��u - Odluka o stopi prireza porezu za dohodak

Poziv za savjetovajnje sa zainteresiranom javno��u - Odluka o porezu na potro�nju i o porezu na ku�e za odmor


Savjetovanje sa zainteresiranom javno��u - Nacrt prijedloga Odluke o agrotehni�kim mjerama u poljoprivredi i o mjerama za ure�ivanje i odr�avanje poljoprivrednih rudina na podru�ju Op�ine Mar�ana


Javna rasprava o nacrtu Plana gospodarenja otpadom Op�ine Mar�ana za razdoblje 2017-2022 godine

- Objava javne rasprave o Nacrtu Plana gospodarenja otpadom OM 2017-2022

- Nacrt Plana gospodarenja otpadom OM 2017-2022


Izvje��e s javne rasprave o Izmjena i dopunama UPU Krase


Izmjene i dopune UPU Krase


1.Odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana ure�enja Op�ine Mar�ana

2.Odluka o izradi Urbanisti�kog plana ure�enja Krni�ki porat - Jugoistok

3.Odluka o izradi Urbanisti�kog plana ure�enja Krni�ki porat - Sjeverozapad

4.Odluka o izradi Urbanisti�kog plana ure�enja Ugostiteljsko-turisti�kog podru�ja Sv. Mikula

5.Odluka o izradi Urbanisti�kog plana ure�enja Ugostiteljsko-turisti�kog podru�ja Kaval

6.Odluka o izradi Urbanisti�kog plana ure�enja I�i�i- Sjever

7.Odluka o izradi izmjena i dopuna Urbanisti�kog plana ure�enja Ugostiteljsko-turisti�kog podru�ja Blaz-Salamu��ica i s time povezanih Izmjena i dopuna Prostornog plana ure�enja Op�ine


Objava javne rasprave Izmjene i dopune UPU KraseARHIVA NOVOSTI:


Objava Javne rasprave o Strategiji razvoja Op�ine Mar�ana

Prijedlog Strategije razvoja Op�ine Mar�ana za javnu raspravu

Odluka postupak ocjene o potrebi strate�ke procjene Strategije razvoja

Javna ponuda vlasnicima nekretnina Kavran zapad

Objava ponovne javne rasprave o UPU Krni�ki porat - lu�ko podru�je

ODLUKA o izmjenama Odluke o izradi Urbanisti�kog plana ure�enja Krni�ki porat - lu�ko podru�je

ODLUKA o izmjeni Odluke o izradi UPU Sv. Mikula

Odluka o izradi UPU Sv. Mikula SNOM

Odluka o izradi izmjena i dopuna UPU Krase

Odluka o dopunama Odluke o izradi ciljanih izmjena i dopuna PPUO Mar�ana

Odluka o izradi UPU Krni�ki porat - lu�ko podru�je

Popis sklopljenih ugovora do 31.03.2014.

Odluka o izradi ciljanih izmjena i dopuna PPUO Mar�ana