Op鎖na Mar鑑na

NOVOSTI21.02.2018.

Objava javne rasprave o izmjenama i dopunama UPU Blaz - Salamu规ica i PPUO Mar鑑na


19.02.2018.

Obavijest za radionicu u svezi ribarstva


14.02.2018.

Javni natje鑑j za dodjelu potpora udrugama u kulturi za 2018

Javni natje鑑j za dodjelu potpora udrugama civilnog dru箃va za 2018

Plan savjetovanja s javno规u za 2018. godinu

Plan raspisivanja natje鑑ja za udruge za 2018. godinu

Obavijest o prodaji suvlasni箃vo 1222018


15.01.2018.

Savjetovanje sa zainteresiranom javno规u Nacrt Odluke o postupanju s odba鑕nim otpadom 2018

OBRAZAC ZA SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNO┢U 2

Savjetovanje sa zainteresiranom javno规u Nacrt Odluke o pru綼nju javne usluge prikupljanja komunalnog otpada 2018

OBRAZAC ZA SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNO┢U 120.12.2017.

Natje鑑j za prodaju nekretnina 29.12.2017.

Lista kandidata za stipendije 2017 - 201815.12.2017.

Poziv za sjednicu Vije鎍 22.12.2017. i pozivi za radna tijela Vije鎍 18.12. i 20.12.201714.11.2017.

Obavijest tehni鑛i pregled traktora 2017.

Poziv umirovljenicima na edukaciju - Kako se za箃iti od prijevara na ku鎛om pragu13.11.2017.

Poziv na prezentaciju u svezi projekata ribarske i morske tematike13.10.2017.

Javni natje鑑j za stipendije 2017. godine

- Obrasci za natje鑑j za stipendije 201704.10.2017.

Obavijest Agencije o zahtjevu za prodaju dr綼vnog poljoprivrednog zemlji箃a u k.o. Kavran

Javni natje鑑j za prodajiu gra餰vinskog zemlji箃a 20.10.2017.


26.09.2017.

OBAVIJEST O OBAVLJANJU DIMNJA華RSKIH POSLOVA

Poziv za sjednicu Op鎖nskog vije鎍 Mar鑑na 28. 09. 2017.


08.09.2017.

Obavijest za rad ambulante
Op鎖 podaci o Op鎖ni Mar鑑na

Naziv: Op鎖na Mar鑑na
Adresa sjedi箃a: Mar鑑na 158, 52206 Mar鑑na
Mati鑞i broj: 2543648
OIB: 34665962557
IBAN: HR2123900011825400007
HPB DD 燘IC CODE: HPBZHR2X
Telefoni: 052/571-058, 052/571-098
Telefax: 052/571-075
E-mail: marcana@marcana.hr

Op鎖na Mar鑑na nalazi se na podru鑚u Istarske 緐panije u jugoisto鑞om dijelu istarskog poluotoka, grani鑙 sa gradovima Vodnjan i Pula te op鎖nama Barban, Svetvin鑕nat i Li緉jan. Preko ra筴og zaljeva Op鎖na Mar鑑na grani鑙 i s Op鎖nom Ra筧 na Labin箃ini.

Op鎖na Mar鑑na ima povr筰nu od 131 km2. Prema podacima popisa stanovni箃va iz 2011. godine imala je 4.206 stanovnika (prema popisu iz 2001. godine imala je 3.886 stanovnika), dok prema podacima Ministarstva unutarnjih poslova na kraju 2014. godine, na njezinom podru鑚u prebivali箃e ime 4.566 gra餫na. Najve鎒 naselje je Mar鑑na sa 1129 stanovnika.

Op鎖na Mar鑑na obuhva鎍 u cijelosti katastarske op鎖ne Kavran, Loborika, Krnica i Mar鑑na, ve鎖 dio katastarskih op鎖na Rakalj i Filipana, te manje dijelove katastarskih op鎖na Gali綼na, Valtura i Vodnjan.

U sastavu Op鎖ne Mar鑑na danas se nalaze sljede鎍 naselja: Mar鑑na, Belavi鎖, Bratuli鎖, Cokuni, Div筰鎖, Filipana, Hrelji鎖, Kavran, Krnica, Kuji鎖, Loborika, Mali Vare筴i, Mutvoran, Orbani鎖, Pavi鑙ni, Peru筴i, Pinezi鎖, Prodol, Rakalj, ゛ri鎖, 〆goti鎖 i Veliki Vare筴i. U sklopu teritorija navedenih naselja nalazi se ve鎖 broj naseljenih mjesta, i to: Bali鎖, Bileti鎖, Boduleri, Cetini鎖, Cveki, Dvori, Krni鑛i porat, Krvavi鎖, Kufti鎖, Ku緄ni鎖, Livovi鎖, I筰鎖, Jovi鎖, Juki鎖, Marusi, Mateli鎖, Negri鑑ni, Radeki-Glavica, Radeki-Polje, Stancija Bur筰鎖, Stancija Celija, Stancija Elija, Stancija Peli鑕ti, Stancija Stara, ﹌abi鎖 i Valtursko polje.

Op鎖na Mar鑑na ima razvedenu obalu s ukupno 36 km obalne crte po鑕v筰 od ra筴og zaljeva na sjeveru do zaljeva Budava na jugu. Prostor ima obilje緅a karakteristi鑞a za elemente "crvene Istre", a klima je mediteranska.ARHIVA NOVOSTI:


Obavijest o po鑕tku radova na izgradnji raskri緅a D 66 - Jugoisto鑞a obilaznica Mar鑑ne

Obavijest o javnoj raspravi o Planu razvoja 筰rokopojasnog interneta

- Natje鑑j za vje綽enika za vi筫g referenta komunalnog - prometnog redara

- Opis poslova, podru鑚a provjere znanja i dr. vje綽enik vi筰 referent

Izvje规e OIP Mar鑑na o visini tro筴ova lokalnih izbora

Obavijest vinogradarima - vrijeme je za drugo tretiranje ameri鑛og cvr鑛a

Obavijest vinogradarima - ameri鑛i cvr鑑k

Objave Op鎖nskog izbornog povjerenstva Op鎖ne Mar鑑na:

Kona鑞i rezultati izbora za Op鎖nskog na鑕lnika Op鎖ne Mar鑑na - drugi krug

Rezultati izbora za Op鎖nskog na鑕lnika Op鎖ne Mar鑑na - drugi krug

Objave Op鎖nskog izbornog povjerenstva Op鎖ne Mar鑑na:

Kona鑞i rezultati izbora za Op鎖nsko vije鎒 Op鎖ne Mar鑑na

Kona鑞i rezultati izbora za Op鎖nskog na鑕lnika Op鎖ne Mar鑑na

Kona鑞a Odluka o drugom krugu izbora za Op鎖nskog na鑕lnika Op鎖ne Mar鑑na

Objave Op鎖nskog izbornog povjerenstva Op鎖ne Mar鑑na:

Rezultati izbora za Op鎖nsko vije鎒 Op鎖ne Mar鑑na

Rezultati izbora za Op鎖nskog na鑕lnika Op鎖ne Mar鑑na

Odluka o drugom krugu izbora za Op鎖nskog na鑕lnika Op鎖ne Mar鑑na

Kandidature za izbor op鎖nskog na鑕lnika Op鎖ne Mar鑑na

Kandidacijske liste za izbor 鑜anova op鎖nskog vije鎍 Op鎖ne Mar鑑na

RJE〦NJE O ODREDIVANJU BIRA菿IH MJESTA na podru鑚u OP艻NE MAR華NA

Obavijet o po鑕tku radova Jugoisto鑞a obilaznica Mar鑑na

Obavijest o uredovnom vremenu Op鎖nskog izbornog povjerenstva Op鎖ne Mar鑑na

Obavijest o na鑙nu ostvarenja aktivnog i pasivnog bira鑛og prava - lokalni izbori 2017 Mar鑑na

Javni natje鑑j za prodaju gra餰vinskog zemlji箃a 18.04.2017.

Natje鑑j za prodaju nekretnina 03.04.2017.

- IZVJE┢E O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNO┢U ODLUKA O AGROTEHNI菿IM MJERAMA I DR.

Savjetovanje sa zainteresiranom javno规u - Nacrt prijedloga Odluke o agrotehni鑛im mjerama u poljoprivredi i o mjerama za ure餴vanje i odr綼vanje poljoprivrednih rudina na podru鑚u Op鎖ne Mar鑑na

Javna rasprava o nacrtu Plana gospodarenja otpadom Op鎖ne Mar鑑na za razdoblje 2017-2022 godine

- Objava javne rasprave o Nacrtu Plana gospodarenja otpadom OM 2017-2022

- Nacrt Plana gospodarenja otpadom OM 2017-2022

1. Odluka o dono筫nju Strategije razvoja Op鎖ne Mar鑑na 2016-2020

2. Strategija razvoja Op鎖ne Mar鑑na 2016-2020

3. Odluka o davanju suglasnosti IVS d.o.o. - odvodnja Mar鑑na

4. Prilog uz Odluku o davanju suglasnosti IVS d.o.o. - odvodnja Mar鑑na

5. Slu綽ene novine Op鎖ne Mar鑑na 08 - 2016

Odluka u svezi potrebe provedbe strate筴e procjene za SROM 2014-2020

Strategija razvoja Op鎖ne Mar鑑na za razdoblje od 2016. do 2020. godine