Općina Marčana


Općinsko vijeće - nadležnost i sastav

Općinsko vijeće je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi akte u okviru djelokruga Općine kao jedinice lokalne samouprave te obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i općinskim statutom.

Općinsko Vijeće:
1. donosi Statut Općine Marčana,
2.donosi odluke i druge opće akte kojima se uređuju pitanja iz samoupravnog djelokruga Općine Marčana,
3.donosi proračun, odluku o izvršavanju proračuna te polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna, odnosno odluku o provremenom financiranju, nadzire ukupno materijalno i financijsko poslovanje Općine Marčana,
4.donosi smjernice razvoja Općine Marčana,
5.utvrđuje programe razvoja pojedinih djelatnosti i javnih potreba od značaja za Općinu Marčana,
6.donosi dokumente prostornog uređenja Općine Marčana,
7.donosi Poslovnik Općinskog vijeća,
8.bira i razrješuje predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća,
9.osniva radna tijela Općinskog vijeća i bira i razrješuje predsjednike i članove radnih tijela Općinskog vijeća,
10.bira, imenuje i razrješuje druge osobe određene zakonom, drugim propisom ili ovim Statutom,
11.raspisuje referendum o opozivu Općinskog načelnika i njegovog zamjenika u slučajevima određenim zakonom,
12.uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela Općine Marčana,
13.osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu Marčanu te odlučuje o njihovim statusnim promjenama i preoblikovanjima u skladu sa zakonom,
14.daje prethodne suglasnosti na statute javnih ustanova i drugih pravnih osoba ukoliko zakonom ili odlukom o osnivanju nije drukčije propisano odnosno određeno,
15.odlučuje o prijenosu i preuzimanju osnivačkih prava u skladu s posebnim zakonima,
16.odlučuje o stjecanju i prijenosu (kupnji i prodaji) dionica, odnosno udjela Općine Marčana u trgovačkim društvima kojih je Općina Marčana osnivač,
17.odlučuje u skladu sa zakonom o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina Općine Marčana i raspolaganju ostalom imovinom čije je stjecanje i otuđivanje planirano u proračunu Općine Marčana, a čija pojedinačna vrijednost veća od one za koju je sukladno odredbama članka 47. točke 16. ovog Statuta za odlučivanje nadležan Općinski načelnik,
18.odlučuje o davanju suglasnosti za zaduženje i davanju jamstva za ispunjenje obveza pravnim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Općine Marčana i ustanovama čiji je osnivač Općina Marčana iznad iznosa od 500.000 (pet stotina tisuća) kuna,
19.odlučuje o zajedničkom obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga s drugim jedinicama lokalne samouprave,
20.dodjeljuje javna priznanja Općine Marčana,
21.odlučuje o osnivanju, odnosno pristupanju Općine Marčana udruzi općina odnosno udruzi općina i gradova te uspostavljanju suradnje Općine Marčana s lokalnim i regionalnim jedinicama drugih država,
22.raspisuje referendum za područje ili dio područja Općine Marčana,
23.donosi pojedinačne i druge akte iz samoupravnog djelokruga Općine Marčana u skladu sa zakonom,
24.obavlja i druge poslove koji su mu zakonom, drugim propisom ili ovim Statutom stavljeni u nadležnost.

Vijeće počevši od lokalnih izbora u 2013. godini čini 13 vijećnika izabranih na rok od 4 godine (prije 11 vijećnika).
Vijeće ima predsjednika i potpredsjednika, koje bira između vijećnika javnim glasovanjem pojedinačno.

Predsjednik Općinskog vijeća:
1.predstavlja Općinsko vijeće;
2.saziva sjednice Općinskog vijeća, predlaže dnevni red, presjedava sjednicama Općinskog vijeća, održava red na sjednicama Općinskog vijeća, objavljuje rezultate glasovanja na sjednicama Općinskog vijeća i potpisuje akte Općinskog vijeća;
3.upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u propisani postupak;
4.brine se o izvršavanju odluka i drugih akata Općinskog vijeća;
5.usklađuje rad Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela;
6.brine se o ostvarivanju prava i izvršavanju dužnosti općinskih vijećnika;
7.surađuje s Općinskim načelnikom i predsjednicima mjesnih odbora;
8.određuje predstavnike Općinskog vijeća u svečanim i drugim prigodama;
9.brine se o javnosti rada Općinskog vijeća;
10.surađuje s predsjednicima predstavničkih tijela drugih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave;
11.obavlja i druge poslove određene zakonom, općinskog statuta, odlukama Općinskog vijeća i Poslovnikom Općinskog vijeća.

Funkcija vijećnika je počasna. Vijećnik nema obvezujući mandat i nije opoziv.
Vijećnik ima prava i dužnosti:
- predlagati Općinskom vijeću donošenje odluka i drugih akata te razmatranje pojedinih pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća,
- podnositi amandmane na prijedloge općih akata,
- izjašnjavati se o pitanjima koja su na dnevnom redu sjednica Općinskog vijeća,
- biti birani u odbore i druga radna tijela Općinskog vijeća,
- postavljati pitanja Općinskom načelniku o njegovom radu.
- druga prava i dužnosti pobliže uređena Poslovnikom Općinskog vijeća.
Vijeće donosi u samoupravnom djelokrugu odluke i druge opće akte u skladu sa zakonom i općinskim statutom, koje potpisuje predsjednik Vijeća, a objavljuju se u "Službenim novinama Općine Marčana".
Postupak predlaganja i donošenja akata te način rada Općinskog vijeća pobliže je uređen Poslovnikom Općinskog vijeća.

Sastav Općinskog vijeća prema rezultatima lokalnih izbora održanih 19. svibnja 2013. godine te kasnijih promjena bio je slijedeći:

1. ERNEST TRGETARIĆ
  Izabran sa liste:

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ

2. 2. VESNA BILETIĆ, ANĐELO VALIĆ, LEO BUIĆ I ANITA ZENZEROVIĆ
  Izabrani sa liste:

HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU I LADONJA

3. PREDRAG PLIŠKO, DENIS DIKOVIĆ, MAURIZIO MAUREL, DIJEGO BILJUH, BRANKO ŠIŠA I TANJA RADEKA
  Izabrani sa liste:

ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR - IDS

4. BRANKO VAREŠKO
  Izabran sa liste:

NEZAVISNA OPĆINSKA LISTA NOSITELJA JOSIP PERUŠKO, prof.

5. JOSIP PERCAN
  Izabran sa liste:

SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE-SDP