Općina Marčana


Općinski načelnik

Općinski načelnik je izvršno tijelo Općine Marčana.
Općinski načelnik i zamjenik općinskog načelnika biraju se na neposrednim izborima sukladno Zakonu o lokalnim izborima ("Narodne novine", br. 144/12.)
Mandat općinskog načelnika i njegova zamjenika traje 4 godine
Na lokalnim izborima održanim 2013. godine za Općinskog načelnika izabran je Marijan Kostešić, a za njegova zamjenika Ferucio Radolović.
Općinski načelnik zastupa Općinu Marčana i obavlja poslove određene propisima i Statutom Općine Marčana.

Statutom su određene slijedeće ovlasti Općinskog načelnika Općine Marčana:
1.priprema prijedloge općih akata koje donosi Općinsko vijeće,
2.daje mišljenje o prijedlozima općih akata koje Općinskom vijeću podnose drugi ovlašteni predlagatelji,
3.izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća,
4.utvrđuje prijedlog proračuna i projekcija odnosno odluke o privremenom financiranju, te ih podnosi Općinskom vijeću na donošenje,
5.odlučuje, sukladno odluci o izvršavanju općinskog proračuna, o preraspodijelama u općinskom proračunu i o tome izvještava Općinsko vijeće,
6.odlučuje o korištenju sredstava proračunske zalihe i o tome izvještava Općinsko vijeće,
7.upravlja raspoloživim sredstvima na računu općinskog proračuna,
8.odlučuje o izboru banke općinskog proračuna,
9.odlučuje, poštujući načela sigurnosti, likvidnosti i isplativosti ulaganja, o polaganju novčanih sredstava u Hrvatsku narodnu banku, poslovnu banku te ulaganju u državne vrijednosne papire,
10.podnosi Općinskom vijeću na donošenje polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna,
11.odgovoran je za uspostavu, razvoj i provedbu sustava unutarnjih financijskih kontrola (financijsko upravljanje i kontrole te unutarnja revizija) u Općini Marčana,
12.donosi plan nabave za proračunsku godinu za Općinu Marčana kao javnog naručitelja,
13.donosi odluke o početku postupka javne nabave i druge odluke u svezi javne nabave za Općinu Marčana kao javnog naručitelja,
14.odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje i davanju jamstva za ispunjenje obveza pravnim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Općine Marčana, ustanovama čiji je osnivač Općina Marčana te izvanproračunskim korisnicima proračuna do iznosa od 500.000,00 (pet stotina tisuća) kuna i o tome izvještava Općinsko vijeće u roku od 8 dana od dane suglasnosti za zaduživanje odnosno od dana sklopljenog ugovora o jamstvu,
15.utvrđuje prijedloge odluka o stjecanju i prijenosu (kupnji i prodaji) dionica i udjela Općine Marčana u trgovačkim društvima kojih je Općina Marčana osnivač, kao i o stjecanju i prijenosu dionica i udjela drugih trgovačkih društava,
16.odlučuje u skladu sa zakonom o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina Općine Marčana i raspolaganju ostalom imovinom čije je stjecanje i otuđivanje planirano u proračunu Općine Marčana, čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina i raspolaganju ostalom imovinom s time da ako je taj iznos veći od 1.000.000,00 kuna, Općinski načelnik može odlučivati najviše do 1.000.000,00 kuna, a ako je taj iznos manji od 70.000,00 kuna, tada može odlučivati najviše do 70.000,00 kuna,
17.upravlja nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine Marčana kao i njezinim prihodima i rashodima, u skladu sa zakonom i ovim Statutom, te drugim općim aktima Općinskog vijeća,
18.uspostavlja, pod uvjetim utvrđenim zakonom, privremeno upravljanje stvarju drugih vlasnika (sekvestraciju) kada je to nužno radi zaštite interesa i sigurnosti države, prirode, spomenika kulture, ljudskoga okoliša ili zdravlja ljudi,
19. na temelju odluke o izboru najpovoljnije ponude na natječaju za prodaju ili zakup poljoprivrednog zemljišta, u ime Republike Hrvatske s podnositeljem ponude sklapa ugovor o prodaji ili ugovor o zakupu,
20.usmjerava djelovanje Jedinstvenog upravnog odjela u obavljanju poslova iz njegova samoupravnog djelokruga te nadzire njegov rad,
21.donosi Etički kodeks kojim uređuje pravila dobrog ponašanja lokalnih službenika prema građanima i u međusobnim odnosima lokalnih službenika i namještenika,
22.donosi pravilnik o unutarnjem redu za Jedinstveni upravni odjel,
23.utvrđuje plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel,
24.odlučuje o sklapanju kolektivnog ugovora kojim se uređuju materijalna i druga prava službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu i donosi opće akte kojima se uređuju materijalna i druga prava službenika i namještenika,
25.imenuje i razrješava pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Marčana,
26.daje suglasnost na odluke vezane za ostvarivanje materijalnih i drugih prava zaposlenih u ustanovama i drugim pravnim osobama čiji je osnivač Općina Marčana,
27.zauzima stav o prijedlozima za izradu prostornog plana lokalne razine, kao i za njegovu izmjenu i dopunu,
28.predlaže Općinskom vijeću donošenje odluke o izradi prostornog plana lokalne razine kao i njegove izmjene i dopune,
29.utvrđuje prijedlog prostornog plana za javnu raspravu,
30.razmatra i utvrđuje konačni prijedlog prostornog plana,
31.podnosi Općinskom vijeću izvješće o izvršenju planu gospodarenja otpadom za prethodnu godinu,
32.osigurava uvjete i provedbu propisanih mjera za gospodarenje komunalnim otpadom,
33.utvrđuje opravdanost sumnje da je došlo do onečišćenosti zraka čija je kakvoća takva da može narušiti zdravlje ljudi, kakvoću življenja i/ili štetno utjecati na bilo koju sastavnicu okoliša, te donosi odluku o mjerenjima posebne namjene sa sadržajem i razdobljem mjerenja ili procjeni razine onečišćenosti,
34.nakon utvrđivanja kritične razine onečišćenosti zraka naređuje primjenu posebnih mjera zaštite zdravlja ljudi i način njihova provođenja
35.imenuje i razrješuje predstavnike Općine Marčana u tijelima javnih ustanova, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu Marčana, osim ako posebnim zakonom nije drugačije određeno,
36.imenuje i razrješava upravitelja vlastitog pogona,
37.daje ovlaštenje upravitelju vlastitog pogona za sklapanje ugovora s drugim fizičkim ili pravnim osobama,
38.donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanju natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti putem koncesije,
39.na temelju odluke Općinskog vijeća sklapa ugovor o koncesiji za obavljanje komunalnih djelatnosti,
40.donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanju natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti na temelju ugovora,
41.na temelju odluke Općinskog vijeća sklapa ugovor o povjeravanju poslova komunalnih djelatnosti.
42.daje prethodnu suglasnost na izmjenu cijena komunalnih usluga,
43.do kraja ožujka tekuće godine podnosi Općinskom vijeću izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture i Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za prethodnu godinu,
44.obnaša dužnost predsjednika Turističke zajednice Općine Marčana,
45.donosi godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom,
46.podnosi nadležnom ministarstvu prijedlog za izmjenu razvrstaja luka,
47.organizira zaštitu od požara na području Općine Marčana i vodi brigu o uspješnom provođenju i poduzimanju mjera za unapređenje zaštite od požara,
48.potvrđuje izbor zapovjednika i zamjenika zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Pula, te vatrogasnih postrojbi Dobrovoljnog vatrogasnog društva Općine Marčana i Područne vatrogasne zajednice Pula,
49.donosi odluku o visini naknade dobrovoljnim vatrogascima koji nisu u radnom odnosu, kada sudjeluju u vatrogasnim intervencijama,
50.donosi odluku o naknadi za rad vatrogasne postrojbe koji se ne naplaćaju po drugoj osnovi, a ne odnose se na spašavanje ljudi iz neposredne životne opasnosti,
51.predlaže Općinskom vijeću nacrt procjene ugroženosti i planova zaštite i spašavanja,
52.priprema prijedloge općih akata kojima propisuju mjere, aktivnosti i poslove u provođenju zaštite i spašavanja,
53.utvrđuje operativne snage i pravne osobe od interesa za zaštitu i spašavanje,
54.osigurava opremanje, osposobljavanje i usavršavanje operativnih snaga koje su osnovalne na temelju procjene ugroženosti,
55.rukovodi Stožerom zaštite i spašavanja Općine Marčana,
56.odlučuje o aktiviranju i mobilizaciji se operativnih snaga i sredstava zaštite i spašavanja,
57.osigurava uvjete za premještanje, zbrinjavanje, sklanjanje i druge aktivnosti i mjere u zaštiti i spašavanju ljudi i imovine,
58.zapovijeda snagama i sredstvima civilne zaštite u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće na području općine Marčana, te odlučuje o mobilizacijiji postrojbi civilne zaštite opće namjene,
59.donosi godišnji program mjera za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti za područje Općine Marčana,
60.može, pod uvjetima određenim zakonom i općinskom odlukom, odrediti po službenoj dužnosti za pojedine ugostiteljske objekte raniji završetak radnog vremena od propisanog radnog vremena,
61.može, pod uvjetima određenim zakonom i općinskom odlukom, na zahtjev ugostitelja za pojedine ugostiteljske objekte odrediti drugačije radno vrijeme radi organiziranja prigodnih proslava,
63.donosi druge opće i pojedinačne akte kada je na to ovlašten propisima i općim aktima Općinskog vijeća,
64.zaključuje u ime Općine Marčana ugovore i druge pravne poslove u skladu sa zakonom, drugim propisima i općim aktima Općinskog vijeća,
65.obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnih odbora,
66.odgovoran je središnjim tijelima državne uprave za obavljanje poslova državne uprave prenijetih u djelokrug Jedinstvenog upravnog odjela,
67.obavlja druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost zakonom ili drugim propisima, ovim Statutom i drugim općim aktima Općine Marčana.

Općinski načelnik može odlukom obavljanje pojedinih poslova iz svoga djelokruga povjeriti zamjeniku. Pri obavljanju tih povjerenih poslova zamjenik se dužan pridržavati uputa Općinskog načelnika. Povjeravanjem poslova iz svoga djelokruga zamjeniku, ne prestaje odgovornost Općinskog načelnika za njihovo obavljanje. Zamjenik Općinskog načelnika zamjenjuje Općinskog načelnika u slučaju njegove duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti u obavljanju dužnosti.
Odnos Općinskog vijeća i Općinskog načelnika pobliže je uređen propisima, Statutom Općine Marčana i Poslovnikom Općinskog vijeća.
Načelnik je dužan primiti na razgovor svakog građanina s prebivalištem na području Općine u roku od 30 dana od dana prijave prema redoslijedu prijavljivanja.