Općina Marčana


MJESNA SAMOUPRAVA

Prema Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", br. 33/01,, 129/05,,109/07,, 125/08., 36/09., 150/11., 144/12, i 19/13- pročišćeni tekst) mjesni odbor osniva se statutom jedinice lokalne samouprave kao oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana, i to za jedno naselje, više međusobno povezanih manjih naselja ili za dio većeg naselja, odnosno grada koji u odnosu na ostale dijelove čini zasebnu razgraničenu cjelinu (dio naselja).

Statutom Općine Marčana osnovani su za područje Općine Marčana slijedeći mjesni odbori (u zagradi je broj stanovnika pojedinog mjesnog odbora na dan 31. 12. 2014. godine):

1.LOBORIKA sjedište LOBORIKA (915)
2.MARČANA sjedište MARČANA (1181)
3.DIVŠIĆI sjedište DIVŠIĆI (529)
4.HRELJIĆI sjedište KUJIĆI (245)
5.KRNICA sjedište KRNICA (678)
6.VAREŠKI sjedište MALI VAREŠKI (540)
7.RAKALJ sjedište RAKALJ (478)

Prema Odluci o područjima mjesnih odbora ("Službene novine Općine Marčana", br. 2/02.) mjesni odbori na području Općine Marčana obuhvaćaju slijedeća područja:

1. Mjesni odbor Loborika obuhvaća naselje Loborika, te naseljena mjesta Radeki-Polje, Radeki Glavica, Valtursko polje i Stancija Peličeti te ostalo područje van tih naselja i naseljenih mjesta, a unutar statističkog kruga (dalje SK) 0065242 i SK 0065269;
2. Mjesni odbor Marčana obuhvaća naselje Marčana i Pinezići te ostalo područje van tih naselja a unutar SK 0070467, SK 0070475, SK 0070483 i SK 0087513;
3. Mjesni odbor Divšići obuhvaća naselja Divšići, Filipana, Orbanići i Šarići, te naseljena mjesta Balići, Boduleri, Cetinići, Dvori, Krvavići, Kuftići, Kužinići, Livovići, Matelići, Negričani i Stancija Celija, kao i ostalo područje van tih naselja i naseljenih mjesta, a untar SK 0020109, SK 0020117, SK 0031062, SK 0082104, SK 0082112 i SK 0117218;
4. Mjesni odbor Hreljići obuhvaća naselja Hreljići, Belavići, Bratulići i Kujići, te naseljena mjesta Biletići i Stancija Palion, kao i ostalo područje van tih naselja i naseljenih mjesta, a unutar SK 0003662, SK 0008796, SK 0042790 i SK 0060623;
5. Mjesni odbor Krnica obuhvaća naselja Krnica, Peruški i Prodol, te naseljena mjesta Išići, Krnički porat, Marusi, Stancija Buršići, Stancija Elija, Stara Stancija i Škabići, kao i ostalo područje van tih naselja i naseljenih mjesta, a untar SK 0059587, SK 0059595, SK 0086444 , SK 0095397, te dijela unutar SK 0098094, koji se odnosi na naseljeno mjesto Krnički porat i dijela unutar SK 0069922 se odnosi na naselje Peruški;
6. Mjesni odbor Vareški obuhvaća naselja Cokuni, Kavran, Mali Vareški, Mutvoran, Pavičini, Šegotići i Veliki Vareški, te naseljeno mjesto Cveki,< kao i ostalo područje van tih naselja i naseljenog mjesta, a untar SK 0015067, SK 0051977, SK 0076112, SK 0085596, SK 0117536, SK 0128112 i SK 0069922 osim dijela iz točke 5. koji se odnosi na naselje Peruški;
7. Mjesni odbor Rakalj obuhvaća naselje Rakalj kao i ostalo područje van tog naselja, a untar SK 0098086, SK 0098108 i SK 0098094 osim dijela iz točke 5. koji se odnosi na naseljeno mjesto Krnički porat.

Mjesni odbori su pravne osobe. Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog odbora i predsjednik vijeća mjesnog odbora. Vijeća mjesnih odbora Marčana i Loborika trebaju imati sedam članova, a ostalih vijeća mjesnih odbora po pet članova. Mandat članova vijeća mjesnog odbora traje četiri godine. Vijeće mjesnog odbora biraju građani s područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo. Članovi vijeća biraju se neposredno tajnim glasovanjem, a na postupak izbora shodno se primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave. Postupak izbora vijeća mjesnih odbora određen je za područje Općine Marčana Odlukom o pravilima za izbor vijeća mjesnih odbora ("Službene novine Općine Marčana", br. 9/07. i 7/09.).

Izbori za vijeća mjesnih odbora još nisu provedeni. Vijeće mjesnog odbora donosi program rada mjesnog odbora, pravila mjesnog odbora, poslovnik o svom radu u skladu sa statutom, financijski plan i godišnji obračun te obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i statutom. Vijeće mjesnog odbora iz svoga sastava neposredno glasovanjem bira predsjednika vijeća na vrijeme od četiri godine. Predsjednik vijeća mjesnog odbora, u skladu sa statutom, predstavlja mjesni odbor i za svoj rad odgovara vijeću mjesnog odbora. Vijeće mjesnog odbora, u skladu sa statutom, radi raspravljanja o potrebama i interesima građana te davanja prijedloga za rješavanje pitanja od mjesnog značaja, može sazivati mjesne zborove građana. Mjesni zbor građana saziva se za dio područja mjesnog odbora koji čini određenu cjelinu (dio naselja, jedno ili više obližnjih naselja i slično), a može se, kada se mjesni odbor sastoji od jednog naselja, sazvati i za područje cijelog mjesnog odbora. Mjesni zbor građana vodi predsjednik mjesnog odbora ili član vijeća mjesnog odbora kojeg odredi vijeće. Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora obavlja Načelnik Općine Marčana koje može raspustiti vijeće mjesnog odbora, ako ono učestalo krši Statut, pravila mjesnog odbora ili ne izvršava povjerene mu poslove.