Op鎖na Mar鑑na

NOVOSTI28.11.2022.

Javni poziv za NCP 638


22.11.2022.

SAVJETOVANJE GODI㎞JI PLAN UPRAVLJANJA IMOVINOM U VLASNI㏕VU OP艻NE MAR華NA ZA 2023. GODINU DO 7.12.2022.


14.11.2022.

Obavijest tehni鑛i pregled traktora 2022.


08.11.2022.

Savjetovanja sa zainteresiranom javno规u do 07.12.2022.


Javni poziv -poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetni箃va na podru鑚u Op鎖ne Mar鑑na u 2022. godini

- Obrazac 1 - Zahtjev za dodjelu potpore

- Obrazac 2. - Izjava o kori箃enim dr綼vnim potporama male vrijednosti


03.11.2022.

Javni natje鑑j za dodjelu osam studentskih stipendija u akademskoj 2022.-2023. godini

- Obrasci natje鑑ja za studentske stipendije


20.10.2022.

Javni poziv za NC 203 i NCP 214


29.09.2022.

Javni poziv za NCO 626


22.09.2022.

Javni natje鑑j za prodaju nekretnina 30.9.2022.


21.09.2022.

Obavijest HZMO-a vezana uz isplatu jednokratnog nov鑑nog primanja korisnicima mirovine radi ubla綼vanja posljedica porasta cijena

- HZMO_isplata JNP_rujan 2022_op鎖ne, gradovi, 緐panije

- B2-PRINT-16-09-2022-sivi

- Tiskanica-za-dostavu-podataka-o-visini-inozemne-mirovine-INFLATORNI-dodatak

02.09.2022.

Informacija o radu mobilnog recikla緉og dvori箃a

Informacija o radu recikla緉og dvori箃a u Mar鑑ni


31.08.2022.

Izvje规e o ponovnoj javnoj raspravi o 2.ID PPUO Mar鑑na od 01.08. do 10.08.2022


24.08.2022.

Javni poziv za prijave 箃eta od su筫 na obrascu PN


29.07.2022.

PRIJEDLOG 2.ID PPUOM za PONOVNU JAVNU RASPRAVU od 01.08. do 10.08.2022.

Obrazac za primjedbe na prijedlog 2.ID PPUO Mar鑑na ponovna javna rasprava

Izvje规e o javnoj raspravi o 2.ID PPUO Mar鑑na od 26.04. do 25.05. 2022


22.07.2022.

Objava ponovne javne rasprave o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana ure餰nja Op鎖ne Mar鑑na


19.07.2022.

Javni poziv za nerazvrstanu cestu NCU 605 Rakalj

Javni poziv za nerazvrstanu cestu NCP 677 Rakalj


11.07.2022.

Zapisnici sjednica Odbora Vije鎍 od 08.7.2022


07.07.2022.

Sjednica Op鎖nskog vije鎍 11.07.2022


15.06.2022.

Obavijest vinogradarima


02.06.2022.

A緐rirane objave Zelene Istre

1. Radionice skola_vrtic: datum objave - 4. 11. 2021.

- slike radionice

2. Poziv na predavanje 3. 3. 2022.: datum objave - 4. 3. 2022.

3. Predavanja_mjesni odbori: datum objave - 5. 4. 2022.

4. Predavanje Marcana 05. 04. 2022. umirovljenici: datum objave - 29. 4. 2022.


19.05.2022.

Javni natje鑑j za prijem na radno mjesto Radnik na komunalnom odr綼vanju

Obrazac za natje鑑j26.04.2022.

2. ID PPUOM - PRIJEDLOG ZA JAVNU RASPRAVU


Obrazac za primjedbe - javna rasprava ID PPUOM25.04.2022.

Godi筺ji izvje筧j o izvr筫nju Prora鑥na za 2021.


Mandalena d.o.o Javni natje鑑j za prijem na radno mjesto - pomo鎛i elektri鑑r


Izvje箃aj Zelene Istre - Recikla緉o dvori箃e Mar鑑na


Izvje规e o JR ID PPUO Mar鑑na od 15.10.2020. do 13.11.2020


08.04.2022.

Sjednica Op鎖nskog vije鎍 za 12.04.2022.


31.03.2022.

Javni poziv za dostavu ponuda vlasnika stambene jedinice za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine u pojedina鑞om smje箃aju


09.02.2022.

Plan postavljanja i rasporeda rada mobilnog recikla緉og dvori箃a za 2022. godinu


07.02.2022.

Odluka o utvr餴vanju kona鑞e liste kandidata i dodjeli osam studentskih stipendija u akademskoj 2021.-2022. godini

11.2. Dan europskog broja 112


01.02.2022.

Javni natje鑑j za dodjelu potpora udrugama civilnog dru箃va za 2022.g

Javni natje鑑j za dodjelu potpora za poticanje knji緀vnoga stvarala箃va 2022.g

Javni natjecaj za dodjelu potpora udrugama u kulturi za 2022.g


21.01.2022.

Sjednica Op鎖nskog vije鎍 27.1.2022


20.01.2022.

Zaklju鑑k Komisije za dodjelu stipendija o prijedlogu liste kandidata za dodjelu stipendija u akademskoj 2021.-2022. godini


10.01.2022.

Izmjena Plana klasifikacijskih oznaka Op鎖ne Mar鑑na


07.01.2022.

Plan klasifikacijskih oznaka Op鎖ne Mar鑑na


06.12.2021.

Odluka o dodjeli sredstava za sufinanciranje kamate stambenog kredita od 02.12.2021


26.10.2021.

Recikla緉o dvori箃e Mar鑑na - priop鎒nje za javnost 26.10.2021

2. RECIKLA甆O DVORI㏕E MAR華NA - Plakat

3. Pressica 26.10.2021.

4. Radionica Mar鑑na 筴ola

5. Radionica Vrti

6. Radionica Vrti 2
OP艻 PODACI O OP艻NI MAR華NA


Naziv: Op鎖na Mar鑑na
Adresa sjedi箃a: Mar鑑na 158, 52206 Mar鑑na
Mati鑞i broj: 2543648
OIB: 34665962557
IBAN: HR8924020061825400007
BIC (SWIFT) ESBCHR22
REUTERS ESZH
Telefoni: 052/571-058, 052/571-098
Telefax: 052/571-075
E-mail: marcana@marcana.hr

Op鎖na Mar鑑na nalazi se na podru鑚u Istarske 緐panije u jugoisto鑞om dijelu istarskog poluotoka, grani鑙 sa gradovima Vodnjan i Pula te op鎖nama Barban, Svetvin鑕nat i Li緉jan.
Preko ra筴og zaljeva Op鎖na Mar鑑na grani鑙 i s Op鎖nom Ra筧 na Labin箃ini.

Op鎖na Mar鑑na ima povr筰nu od 131 km2. Prema podacima popisa stanovni箃va iz 2011. godine imala je 4.206 stanovnika (prema popisu iz 2001. godine imala je 3.886 stanovnika),
dok prema podacima Ministarstva unutarnjih poslova na kraju 2020. godine, na njezinom podru鑚u prebivali箃e ime 4.650 gra餫na. Najve鎒 naselje je Mar鑑na sa 1148 stanovnika,
a slijede Loborika sa 1050 stanovnika, Rakalj sa 468, Krnica sa 301, Peru筴i sa 238, Div筰鎖 sa 196, Kavran sa 158, Orbani鎖 sa 151, Pavi鎖ni sa 116, Prodol sa 108, Filipana i Hrelji鎖 sa
po 100, 〆goti鎖 sa 92, ゛ri鎖 sa 75, Cokuni sa 71, Kuji鎖 sa 64, Pinezi鎖 sa 54, Mali Vare筴i sa 53, Bratuli鎖 sa 31, Belavi鎖 sa 30, Mutvoran sa 24 i Veliki Vare筴i sa 22 stanovnika.
U sklopu teritorija naprijed navedenih naselja nalazi se ve鎖 broj naseljenih mjesta, i to: Bali鎖, Bileti鎖, Boduleri, Cetini鎖, Cveki, Dvori, Krni鑛i porat, Krvavi鎖, Kufti鎖, Ku緄ni鎖, Livovi鎖,
I筰鎖, Jovi鎖, Juki鎖, Marusi, Mateli鎖, Negri鑑ni, Radeki-Glavica, Radeki-Polje, Stancija Bur筰鎖, Stancija Celija, Stancija Elija, Stancija Peli鑕ti, Stancija Stara, ﹌abi鎖 i Valtursko polje

Op鎖na Mar鑑na obuhva鎍 u cijelosti katastarske op鎖ne Kavran, Loborika, Krnica i Mar鑑na, ve鎖 dio katastarskih op鎖na Rakalj i Filipana, te manje dijelove katastarskih op鎖na
Gali綼na, Munti, Valtura i Vodnjan.

Op鎖na Mar鑑na ima razvedenu obalu s ukupno 36 km obalne crte po鑕v筰 od ra筴og zaljeva na sjeveru do zaljeva Budava na jugu. Prostor ima obilje緅a karakteristi鑞a
za elemente "crvene Istre", a klima je mediteranska.

Ovdje mo緀te i postaviti svoja PITANJA ILI DATI PRIJEDLOGE I PRIMJEDBE u svezi djelokruga rada Op鎖ne Mar鑑na, komunalnih trgova鑛ih dru箃ava 鑙ji je osniva ili suosniva
Op鎖na Mar鑑na. Na svako va筫 pitanje, prijedlog ili primjedbu odgovorit 鎒mo izravno na va e-mail.OP艻 AKTI


Statut Op鎖ne Mar鑑na

Ostali va緉iji op鎖 akti
OP艻NSKA TIJELA


Op鎖nsko vije鎒 - nadle緉ost i sastav

Op鎖nski na鑕lnik
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL


Jedinstveni upravni odjel

Uredovno vrijeme Jedinstvenog upravnog odjela

MJESNA SAMOUPRAVA

Mjesna samouprava
SLU瓸ENE NOVINE OP艻NE MAR華NA

Slu綽ene novine Op鎖ne Mar鑑na za 2022 broj 1-15

Slu綽ene novine Op鎖ne Mar鑑na za 2021

Slu綽ene novine Op鎖ne Mar鑑na za 2020

Slu綽ene novine Op鎖ne Mar鑑na za 2019
JAVNA PODUZE艫, USTANOVE I UDRUGE


Mandalena d.o.o. Mar鑑na

Trgova鑛a dru箃va 鑙ji je suosniva Op鎖na Mar鑑na

Pred筴olska ustanova "Vrtuljak" Mar鑑na | link

Turisti鑛a zajednica Op鎖ne Mar鑑na | link

Poljoprivredna udruga Agro Mar鑑na

DVD Op鎖ne Mar鑑na

﹑ortske udruge

Ostale udruge


Razvoj i podr筴a razvoju odr緄vih modela zapo筶javanja ranjivih skupina na Urbanom podru鑚u PulaNositelj projekta: Op鎖na Mar鑑na

Partneri: Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog dru箃va, Udruga slijepih Istarske 緐panije, Udruga gluhih i nagluhih Istarske 緐panije, Udruga osoba s intelektualnim te筴o鎍ma Istre, Dru箃vo multiple skleroze Istarske 緐panije, Udruga cerebralne paralize Istarske 緐panije

Davatelj financijske potpore: Europski socijalni fond

Trajanje: 28. svibnja 2021. - 28. svibnja 2023.

Lokacija: Istarska 緐panija

Ukupna vrijednost projekta: 2.201.232,00 kn

Ukupna sredstva za Zakladu za poticanje partnerstva i razvoja civilnog dru箃va: 516.700,00 kn


ARHIVA NOVOSTI:


Plan upravljanja pomorskim dobrom za 2022. godinu

Zapisnici sa sjednica Odbora Vije鎍 30.11.2021

Savjetovanje Odluka o na鑙nu pru綼nja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada do 19.01.2022.

Obavijest o javnoj raspravi TS rasklopi箃a Guran

Studija utjecaja na okoli TS rasklopi箃a Guran

Studija o utjecaju na okoli TS rasklopi箃a Guran Rje筫nje

Obavijest o raspisanom javnom pozivu za sufinanciranje kamata stambenih kredita

Savjetovanje o prora鑥nu i drugim aktima do 10.12.2021

Savjetovanja sa zainterersiranom javno规u do 10.12.2021

Civilno Dru箃vo Istra - Odr綼n prvi partnerski sastanak projekta financiranog kroz ITU mehanizam Urbanog podru鑚a Pula

Obavijest o natje鑑ju Mali projekti za bolje sutra

Odluka naknada tro筴ova promid綽e na鑕lnik

Odluka tro筴ovi op鎖nsko vije鎒

Odluka o odobravanju financijskih sredstava potpore poduzetnicima na podru鑚u Op鎖ne Mar鑑na za 2020. godinu

Natje鑑j za direktora Mandalena d.o.o. Mar鑑na

POSLOVNIK O RADU SAVJETA MLADIH OP艻NE MAR華NA

Obavijest o konstituiranju Savjeta mladih Op鎖ne Mar鑑na

Odluka o izboru 鑜anova i zamjenika 鑜anova Savjeta mladih Op鎖ne Mar鑑na

Odluka Na鑕lnika- rad sa strankama za vrijeme COVID 19 od 13.07.2020.

Odluka - rad sa strankama za vrijeme COVID 19

Procedura izdavanja propusnica

- Obrazac zahtjeva za izdavanje propusnice

Odluka Na鑕lnika u svezi koronavirusa

Obavijest - kontakti Op鎖ne u svezi krize uvjetovane koronavirusom

Odluka Na鑕lnika - dodatne mjere u svezi koronavirusa


Natje鑑j za financiranje malih projekata u zajednici

Priop鎒nje "Aktivni u zajednici" Mar鑑na

LAGUR Istarska batana - Program radionice za korisnike

Objava javne rasprave SUO za eksploataciju AG kamena Mar鑑na

Objava javne rasprave o prijedlogu UPU I筰鎖 -Sjever

- dokumentacija prijedloga navedenog Plana za javnu raspravu UPU I筰鎖 -Sjever

Objava javne rasprave SUO za eksploataciju AG kamena Mar鑑na

STUDIJA O UTJECAJU NA OKOLI EKSPLOATACIJE ARHITEKTONSKO - GRA蠩VNOG KAMENA NA DIJELU EKSPLOATACIJKOG POLJA "MAR華NA"- NETEHNI菿I SA瓻TAK

STUDIJA O UTJECAJU NA OKOLI EKSPLOATACIJE ARHITEKTONSKO - GRA蠩VNOG KAMENA NA DIJELU EKSPLOATACIJKOG POLJA "MAR華NA"

Objava javne rasprave o izmjenama i dopunama UPU Blaz - Salamu规ica i PPUO Mar鑑na


OBAVIJEST O OBAVLJANJU DIMNJA華RSKIH POSLOVA

Obavijest o javnoj raspravi o Planu razvoja 筰rokopojasnog internetaObjave Op鎖nskog izbornog povjerenstva Op鎖ne Mar鑑na:

Izvje规e o visini tro筴ova izbora i na鑙nu njihova kori箃enja 2021

Kona鑞i rezultati ponovljenih izbora za op鎖nskog na鑕lnika 23.05.2021.

Rezultati izbora 鑜anova Op鎖nskog vije鎍 Op鎖ne Mar鑑na 16.05.2021.

Kona鑞i rezultati izbora 鑜anova Op鎖nskog vije鎍 Op鎖ne Mar鑑na

Kona鑞i rezultati izbora za Op鎖nskog na鑕lnika Op鎖ne Mar鑑na - drugi krug

Rezultati izbora za Op鎖nskog na鑕lnika Op鎖ne Mar鑑na - drugi krug

Objave Op鎖nskog izbornog povjerenstva Op鎖ne Mar鑑na:

ZBIRNA LISTA I KANDIDATURE ZA IZBOR NA菶LNIKA OP艻NE MAR華NA

ZBIRNA LISTA I KANDIDACIJSKE LISTE ZA IZBOR 萀ANOVA OP艻NSKOG VIJE艫 OP艻NE MAR華NA

Javna rasprava o nacrtu Plana gospodarenja otpadom Op鎖ne Mar鑑na za razdoblje 2017-2022 godine

- Objava javne rasprave o Nacrtu Plana gospodarenja otpadom OM 2017-2022

- Nacrt Plana gospodarenja otpadom OM 2017-2022

OBAVIJEST IZGRADNJA KANALIZACIJE U MAR華NI, KOLEKTOR K-10 I OGRANCI

- Prometna regulacija Mar鑑na K-10

OBAVIJEST IZGRADNJA KANALIZACIJE U MAR華NI, KOLKETORI K-3, K-3.2

- Prometna regulacija K-3, K-3,2

OBAVIJEST IZGRADNJA KANALIZACIJE U MAR華NI, KOLEKTORI K-4, K-4.1.

- Prometna regulacija K-4, K-4,1

OBAVIJEST IZGRADNJA KANALIZACIJE U MAR華NI, KOLKETOR K-7, DIONICA 5-7

- Prometna regulacija K-7

OBAVIJEST - IZGRADNJA KANALIZACIJE U MAR華NI, DIONICA OD PLACE DO D66

OBAVIJEST RADOVI NA SANITARNOJ KANALIZACIJI U MAR華NI

- Pregledna karta kanalizacije Mar鑑ne

Sinergijom do zapo筶javanja - informacija o zavr筫tku projekta

Odluka o davanju suglasnosti za prijenos udjela Luka Pula doo

Obavijest o mogu鎛osti dodjele grobnih mjesta- groblja Hrelji鎖 i Mutvoran

Obavijest o obustavi javne rasprave o prijedlogu Urbanisti鑛og plana ure餰nja ugostiteljsko- turisti鑛og podru鑚a Krni鑛i porat - Sjeverozapad

POZIV za mlade - Potencijal zajednice Projekt SOS

EU PROJEKT - BESPLATNI PROGRAMI OSPOSOBLJAVANJA ZA NEZAPOSLENE OSOBE

Obavijest o koncesiji za pra緉jenje sabirnih jama

Obavijest potreba izrade Europske kartice zdravstvenog osiguranja

OBAVIJEST O PROMJENI RA萓NA OP艻NSKOG PRORA萓NA OD 07.01.2020.